Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Benefert 

 

Artikel 1           Begripsbepalingen

Benefert B.V.:

Benefert B.V. (hierna: Benefert), ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het nummer 76356019, dan wel een aan Benefert gelieerde onderneming.

Klant:

Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Benefert een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

Opdracht:

De schriftelijke overeenkomst, dan wel schriftelijk gemaakte afspraken, waarin de voorwaarden ten behoeve van de opdracht zijn opgenomen.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid en overeenkomst

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Benefert, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.
 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. Opdrachten worden schriftelijk aanvaard.
 • Eventuele andere voorwaarden van de klant dan wel van andere derde partijen zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Benefert en worden uitdrukkelijk terzijde gesteld.

 

Artikel 3           Inhoud- en totstandkoming van de opdracht

 • De opdracht omvat al hetgeen tussen klant en Benefert is overeengekomen.
 • De opdracht komt tot stand doordat de klant, hetgeen is overeengekomen, schriftelijk bevestigt of een schriftelijk aanbod binnen de gestelde termijn door de klant schriftelijk is aanvaard, dan wel indien het overeengekomene op een andere objectief bepaalbare wijze wordt aanvaard.
 • Indien de klant via elektronische weg het aanbod heeft aanvaard, bevestigt Benefert onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Een opdracht komt tevens tot stand indien een schriftelijke aanvaarding uitblijft, maar het overeengekomene op een andere wijze wordt aanvaard, bijvoorbeeld doordat de klant het geleverde reeds in gebruik heeft genomen.
 • Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.De administratie van Benefert is in dergelijke gevallen leidend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
 • Wijziging in de opdracht komt pas dan tot stand zodra de klant én Benefert de beoogde wijziging schriftelijk hebben bevestigd
 • Indien een nieuwe bestelling wordt geplaatst bij Benefert, wordt steeds een nieuwe schriftelijke overeenkomst, dan wel een schriftelijk aanbod gedaan, welke door de klant dient te worden aanvaard.
 • Zodra de klant eenmaal onder de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt de klant geacht, bij een nadien door haar mondeling, telefonisch of op andere wijze gesloten overeenkomst, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden op die nadere overeenkomst. Benefert behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie is steeds van toepassing op iedere overeenkomst, zodra deze door Benefert via haar officiële kanalen kenbaar is gemaakt, waaronder begrepen de website van Benefert.
 • Het in de overige leden bepaalde laat de bevoegdheid van Benefert onverlet om op andere wijze het bestaan van de opdracht en/ of de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen aan te tonen.
 • Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten binden Benefert niet.

 

Artikel 4           Aanbod

 • De door Benefert gedane aanbiedingen kunnen een bepaalde geldigheidsduur hebben of onder bepaalde voorwaarden geschieden. Indien dit het geval is wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Na deze termijn kan Benefert in het aanbod wijzingen aanbrengen.
 • Indien er géén geldigheidsduur in het aanbod wordt vermeld, dan heeft het aanbod te gelden als vrijblijvend en is Benefert gerechtigd om wijzigingen in het aanbod aan te brengen.
 • Benefert kan niet aan het aanbod worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Alle bij een aanbod verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Benefert slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft het (intellectueel) eigendom van Benefert en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden. Benefert is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Toezending van offertes en/of (andere) documentatie is vrijblijvend en verplicht Benefert niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Tevens zijn alle door Benefert gepubliceerde  of gehanteerde catalogussen, brochures, prijslijsten en dergelijke vrijblijvend.
 • Benefert behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 5           Overeenkomst/ annulering

 • Benefert is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 • Benefert is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zal Benefert hieromtrent met de klant overleg plegen.
 • Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking worden gesteld van Benefert of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Benefert het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven bij de klant in rekening te brengen.
 • Een eenmaal door de klant aanvaard aanbod kan niet meer kosteloos worden geannuleerd. Indien een klant toch wil annuleren, treedt de klant hierover in overleg met Benefert. Benefert zal dan bepalen of annuleren nog tot de mogelijkheden behoort en indien dit het geval is, welke kosten hiervoor in rekening worden gebracht bij de klant.
 • Indien een klant wil annuleren en Benefert hiervoor kosten in rekening brengt, dan heeft te gelden dat een annulering slechts dan tot stand is gekomen, nadat de klant aan al haar (financiële) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en onderhavige voorwaarden heeft voldaan.
 • Indien de klant wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen wordt mede begrepen rechtspersonen.
 • Desgevraagd deelt de klant aan de Benefert mede welke natuurlijke persoon of personen, dan wel rechtspersoon of rechtspersonen, gerechtigd zijn namens hem op te treden, zonodig onder vermelding van de beperkingen van zijn of hun bevoegdheid.

 

Artikel 6           Prijzen en betaling

 • Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging(en).
 • Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, grondstofprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, rechten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
 • gebaseerd op levering af magazijn of andere opslagplaats;
 • exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
 • vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
  • Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Benefert gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
  • Eventuele bijkomende kosten welke Benefert moet maken om de opdracht te kunnen uitvoeren, worden direct in rekening gebracht bij de klant. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten slechts verhoogd, indien zich wijzigingen in prijsbepalende factoren voordoen, zoals – maar niet uitsluitend – kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.
  • Na het sluiten van de overeenkomst worden de prijzen niet meer gewijzigd, tenzij er een wijziging in de hoogte van de toepasselijke btw plaatsvindt.
  • Indien niet anders bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient de klant de verschuldigde bedragen te voldoen conform de op de factuur vermelde betalingstermijn.
  • De klant heeft de verplichting om onjuistheden in de verstrekte dan wel de vermelde betalingsgegevens onverwijld aan Benefert te melden.
  • Indien de klant niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet is Benefert gerechtigd om, zonder toezending van een ingebrekestelling of aanmaning, wettelijke handelsrente te vorderen.
  • Voor het geval Benefert haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig maakt, is de klant gehouden de met deze procedure gemoeide kosten te vergoeden. Hieronder wordt uitdrukkelijk en in elk geval begrepen de kosten van juridische bijstand, zoals advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.
  • Iedere betaling van de klant strekt in eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente en uiteindelijk in mindering van de aan Benefert verschuldigde hoofdsom.
  • Indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst, is Benefert gerechtigd om een aanbod tot betaling te weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen.
  • In het geval een klant de volledige hoofdsom betaalt, zonder de lopende rente en incassokosten te voldoen, ontslaat dit een klant geenszins van aanvullende vorderingen van Benefert om deze kosten alsnog te voldoen.
  • De klant is op geen enkel moment gerechtigd om openstaande vorderingen te verrekenen, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Benefert.
  • De klant is nimmer gerechtigd om zijn betaling(en) op te schorten, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Benefert.
  • Benefert behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 7           levering

 • Het risico van het geleverde gaat over op de klant op het moment dat de te leveren zaken het magazijn of ander terrein van Benefert, dan wel van de tussenleverancier van Benefert, heeft verlaten.
 • Benefert heeft het recht om als één partij verkochte producten of als één partij verkochte hoeveelheid producten, in gedeelten af te leveren. In dergelijke gevallen is Benefert gerechtigd om in delen te factureren, per deellevering.
 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de klant.
 • De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.
 • Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de klant op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Deze tekorten of beschadigingen dienen binnen 8 dagen bij Benefert schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht hetgeen is geleverd volledig te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 • De opgegeven levertijden gelden bij benadering en hebben een indicatief karakter. Deze levertijden zijn niet bindend. Levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende en geldende omstandigheden en tijdige levering van de door Benefert bestelde materialen. Voor een eventuele overschrijding van levertijd is Benefert niet aansprakelijk.
 • Overschrijding van de levertijd verplicht Benefert niet tot enige vergoeding en brengt Benefert niet in verzuim. Overschrijding van de levertijd geeft de klant nimmer het recht om de betalingsverplichtingen jegens Benefert op te schorten, dan wel om de overeenkomst te ontbinden. De klant kan na herhaalde levertijdsoverschrijding Benefert schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de klant het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij Benefert in overmacht verkeert.
 • Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de klant niet zijn aangenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken is Benefert gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de klant, onverminderd de overige rechten van Benefert.
 • In alle gevallen is Benefert gerechtigd om niet tot levering over te gaan, indien de vorderingen van Benefert op de koper, uit welke hoofde dan ook, door de koper nog niet volledig zijn voldaan. Voor eventuele schade van koper als gevolg hiervan is Benefert niet aansprakelijk.

 

Artikel 8           Garanties en kwaliteit

 • Benefert verstrekt aan de koper in alle gevallen de fabrieksgarantie op het gekochte. Ten behoeve van de kwaliteit van het geleverde gelden eveneens de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld door de fabrikant.
 • In het geval er door een leverancier van Benefert geen garantie wordt verstrekt, geldt er geen garantie voor de klant.
 • In de gevallen dat Benefert onder haar private label produceert en verkoopt, gelden de garantie- en kwaliteitseisen zoals door Benefert bij het aanbod vermeld. Betreffende eisen zullen op eerste verzoek van de koper door Benefert wordt verstrekt.
 • In de volgende, niet limitatief weergegeven gevallen van gebreken, geldt er geen garantie :
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door de koper of door derden;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door de koper;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door de koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.
  • In aanvulling op artikel 8.4 wordt er geen garantie gegeven op:
 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • het keuren en repareren van zaken van koper;
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
  • Op door derden geleverde producten wordt niet langer garantie verleend dan door deze derde aangehouden garantieperiode.
  • De garantie vervalt indien de koper en/of een door de koper ingeschakelde derde op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde dan wel deze werkzaamheden ondeskundig verrichten of wijzigingen aanbrengen aan het geleverde.
  • Indien de koper enige verplichting uit onderhavige algemene voorwaarden niet nakomt, dan is Benefert niet verplicht om garantie te verlenen, zolang deze situatie voortduurt.

 

Artikel 9           Transport/ verpakking

 • De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de klant aan Benefert is verstrekt, door Benefert als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat Benefert hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake het transport/ de verzending worden slechts uitgevoerd indien de klant schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen, daaronder begrepen extra verpakkingskosten.
 • De koper is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking zijn gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 • Eventuele tekorten/zichtbare schade dienen op de vervoersdocumenten te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de reclamerechten vervallen.

 

Artikel 10         Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de koper niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, behoudt Benefert zich het recht voor om het reeds geleverde op ieder moment terug te vorderen op grond van het eigendomsvoorbehoud.
 • Benefert verkoopt en verschaft de te leveren goederen aan de koper, onder de opschortende voorwaarde dat de koper de volledige afgesproken koopsom heeft betaald. Tot het moment dat de koper de volledige koopsom heeft betaald blijft Benefert de eigenaar en is de koper geen eigenaar, maar houder van de geleverde goederen.
 • Indien de koper niet (volledig) betaalt, zijn faillissement, surseance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd, of indien er beslag op de geleverde goederen wordt gelegd, is Benefert gerechtigd de geleverde goederen met onmiddellijke ingang terug te vorderen. De koper geeft Benefert reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming, om door Benefert aan te wijzen derden, de plaatsen te laten betreden waar de eigendommen van Benefert zich bevinden en die goederen mee terug te nemen, op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de overeengekomen totale koopsom, per dag dat de koper niet aan deze verplichting voldoet.
 • Benefert is gerechtigd om schade aan producten op de koper te verhalen of eventuele waardevermindering van producten aan de koper in rekening te brengen.
 • Het is de koper verboden om ter zake van de geleverde goederen beheers- of beschikkingsdaden te verrichten, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inachtneming van het volgende lid.
 • Indien derden beslag wensen te leggen op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud berust, dan is de koper verplicht om Benefert daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

 

Artikel 11         Overmacht

 • Onder overmacht wordt in onderhavige voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien- of niet voorzien, waarop Benefert geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Benefert haar verplichtingen (tijdelijk) niet kan nakomen. Het niet op voorraad hebben van producten, al dan niet door enig embargo, daaronder begrepen.
 • Onder overmachtssituatie wordt in ieder geval begrepen, niet limitatief weergegeven:
 • oorlog of oorlogsgevaar;
 • oproer;
 • molest;
 • brand;
 • waterschade;
 • overstroming;
 • werkstaking;
 • bedrijfsbezetting;
 • in- en uitvoerbelemmeringen;
 • overheidsmaatregelen;
 • defecten aan machines;
 • storingen in de levering van energie;
 • epidemie of pandemie.

Bovenstaande voorbeelden van overmacht gelden zowel bij Benefert als bij derden van wie Benefert de benodigde producten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

 • Tijdens een overmachtssituatie worden alle verplichtingen van Benefert opgeschort.
 • Benefert heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Benefert haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden voortduurt, is iedere partij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er het recht op een schadevergoeding ontstaat.
 • Eventuele door Benefert redelijk gemaakte kosten, worden bij de koper in rekening gebracht.
 • Eventuele door Benefert verrichtte prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de overmachtssituatie intrad, worden bij de koper in rekening gebracht.

 

Artikel 12         Aansprakelijkheid

 • Benefert is slechts aansprakelijk indien zulks uit onderhavig artikel blijkt.
 • Benefert kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor directe schade. Indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Benefert is in het geval van directe schade slechts aansprakelijk indien zij schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn is gegund om het verzuim te herstellen en Benefert alsnog in gebreke is.
 • Benefert is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Benefert is uitgegaan van door de koper of namens de koper onjuiste en/ of onvolledige gegevens en documenten.
 • Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Benefert jegens de koper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het totale factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.
 • Het bedrag aan directe schade waarvoor Benefert aansprakelijk gehouden kan worden is te allen tijde gemaximeerd op het bedrag dat door de verzekeraar van Benefert wordt gedekt, indien en voor zover Benefert tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid geldt tevens met betrekking tot de door Benefert ingeschakelde derden of ondergeschikten.
 • Onverminderd het bepaalde in onderhavige algemene voorwaarden vervalt iedere rechtsvordering van de koper een jaar nadat de overeenkomst met Benefert is beëindigd. In het geval de koper het feit waarop de vordering is gebaseerd in alle redelijkheid niet binnen een jaar had kunnen ontdekken, dan vervalt het recht tot vordering een jaar nadat het bedoelde feit is ontdekt of ontdekt had kunnen worden.
 • Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de klant Benefert uitdrukkelijk en volledig.

 

Artikel 13         Persoonsgegevens en privacy

 • Benefert is verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de klant ontvangt geheim te houden. Dit geldt tevens voor gegevens van eventueel ingeschakelde derden.
 • Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
 • Benefert is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Benefert noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht.
 • Wanneer Benefert persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
 • Benefert gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.
 • Benefert treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 • Indien er wijzigingen optreden in de persoonsgegevens van de klant, is hij gehouden deze wijzigingen aan Benefert door te geven.

 

Artikel 14         Ontbinding

Benefert is gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat in het geval de koper: in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd, zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. In zulks geval zijn alle vorderingen van Benefert direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 15         Toepasselijk recht en slotbepalingen

 • Overeenkomsten tussen Benefert en de klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 • Alle geschillen welke tussen Benefert en de klant ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Benefert.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.
 • Mocht blijken dat een bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Benefert het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.